دلم می خواهد نامت را صدا کنم !
یک طور دیگر!
جوری که هیچ کس صدایت نکرده باشد !
یک طور که هیچ کس را صدا نکرده باشم !
دلم می خواهد نامت را صدا کنم !
یک طور که دلت قرص شود که من هستم ,

یک طور که دلم قرص شود که با بودن من ، تو هم هستی …!
/ 1 نظر / 12 بازدید
pop30

[ناراحت][ناراحت][ناراحت]