فراموشت نمی کنم آن گاه که برای آخرین بار از من پرسیدی:

من و زندگیت یکی را انتخاب کن 

ومن زندگی را انتخاب کردم و تو رفتی

بی آن که بدونی تو تمام زندگیم بودی


 

/ 0 نظر / 3 بازدید